Ochrana osobných údajov (GDPR)

MUDr. Petra Maguthová, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, IČO 52607402 /fyzická osoba/ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie citlivých osobných údajov zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby dosiahla čo najlepší súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje  MUDr. Petra Maguthovej v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely: 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupné na príslušný účel spracúvania osobných údajov. 

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby. Práva ustanovené GDPR sú:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť osobných údajov,
  • Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva),
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva odborný garant prevádzky MUDr. Petra Maguthová

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje? Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajov potrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád  zdravotníckych služieb v ambulancii. 

Aké údaje spracovávame? Na webovej stránke www.lekarpoprad.sk a v objednávkovom formulári na recept či online objednávanie je Vaše meno, rodné číslo, ktoré je prístupné len poverenými osobami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom- lekár a sestra. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochrane osobných údajov. V  ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia. A zdravotného stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom? K osobným údajom zasielaným prostredníctvom formulárov na webe www.lekarpoprad.sk  má prístup MUDr. Petra Maguthová a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia. Za manipuláciu s osobnými údajmi na webhostingovom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverené osoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúca v ambulancii , t.č. Paula Schréterová 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?  Vrámci objednávania cez webovú stránku je poskytovania ďalším osobám vylúčené.
V ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom
   – Vašej zdravotnej poisťovni
   – zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebná pri Vašom vyšetrení a liečbe.
Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené. 

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? V ambulancii ich spracovávame v papierovej a  elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona. 

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Môžete požiadať o informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim.

-požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

-žiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov 

V tomto prípade Vám môžeme Vyhovieť len v rámci webovej stránky, nakoľko archivovať osobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v  ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciu musíme 20 rokov.   

-podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov 

O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomne informovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom. 

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu 

  1. Prevádzkovateľom portálu www.lekarpoprad.sk a ambulancie je MUDr. Petra Maguthová, Stavbárska 3166/70, 05801 Poprad , IČO 52607402 so miestom prevádzky Zdravotnícke stredisko LIMBA, Komenského 2506, 05801 Poprad
  2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Petra Maguthová, korešpondenčná adresa totožná so sídlom prevádzky, e-mail pre námietky k osobným údajom je info@lekarpoprad.sk
  1. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov je vykonávanie zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a sním súvisiacich zákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.    
  2. Dotknutými osobami sú klienti portálu www.lekarpoprad.sk žiadajúci online objednanie receptu
  3. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1.12. 2019
Späť hore