Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých

Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1 x za dva roky, alebo jedenkrát ročne pokiaľ je evidovaný darca krvi, darca orgánov alebo tkanív.

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.

Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.). Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologickébiochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu). Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.

Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v pred rakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.

Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov (metabolizmus tukov a cukrov v krvi a orientačné vyšetrenie moču) sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení. Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom spôsobe života. Dozviete sa ako predchádzať vzniku ochorení, ktoré vás môžu ohrozovať a ako si máte chrániť svoje zdravie. Spolu s lekárom nájdete možné príčiny chorôb a tiež spôsob ako ich odstrániť.

Všeobecná zdravotná poisťovňa,  osobitne uhrádza náklady za vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici už od 40 rokov veku.

 Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára.

Preventívnu prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým poistenka uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, v periodicite raz za rok.
Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna, abdominálna a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok.

Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenku, u ktorej sa skríning začal neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, osobitne uhrádza náklady za odber biologického materiálu z krčka maternice a cytologické vyšetrenie pri každej gynekologickej preventívnej prehliadke.

Preventívna prehliadka u urológa

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia. Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum (cez konečník), palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment.
Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty.

Periodicita:

  • raz za tri roky od 50 rokov veku alebo
  • v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve:
  • s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml raz za tri roky nad 40 rokov veku alebo
  • s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml raz za dva roky nad 40 rokov alebo
  • s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov

Všeobecná zdravotná poisťovňa uhrádza náklady za urologickú preventívnu prehliadku u každého poistenca už od 40 rokov veku.

Preventívna gastroenterologická prehliadka

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu kolonoskopického vyšetrenia, pri zistení nádoru alebo polypu, sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov.poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

Periodicita prehliadky:

  • raz za desať rokov;

pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

Späť hore