Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých

Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za dva roky, darcovia krvi raz za rok

Kto?

 • Všetci od 18 rokov.

Kto ju vykonáva?

 • Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

Čo je súčasťou vyšetrenia (na čo máte nárok)?

Od 18 rokov

 • kontrola stavu očkovania (napr. tetanus)
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti a výšky vrátane poradenstva a dokumentácie
 • odber krvi na laboratórne vyšetrenie (laboratórne vyšetrenie moču (základné patologické súčasti moču, močový sediment), kreatinín, alanínaminotransferáza, glukóza, krvný obraz vrátane trombocytov, sedimentácia erytrocytov, zistenie hodnoty celkového cholesterolu (u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov), zistenie hodnoty triacylglycerolov (u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov)*

Nad 40 rokov +

 • elektrokardiogram 12-zvodový- štandardný (u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku). V prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár s príslušnou špecializáciou.

Nad 50 rokov+

 • vyšetrenie okultného krvácania v stolici**

Prevencia Plus

 • *Union ZP uhrádza svojim poistencom vyšetrenie celkového cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke
 • **Union ZP uhrádza svojim poistencom test okultného krvácania v stolici už od veku 40 rokov
 • U vybraných PZS majú poistenci Union ZP možnosť absolvovať vyšetrenie ABI a Test mentálneho zdravia
 • Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých a preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Preventívna urologická prehliadka

 Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za tri roky

Kto?

 • Muži od 50 rokov
 • V prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA nad 1,0 ng/ml, v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml nad 2,5 ng/ml, alebo raz za jeden rok nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve Kto ju vykonáva? Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia

Čo je súčasťou vyšetrenia (na čo máte nárok)?

 • fyzikálne vyšetrenie
 • palpačné vyšetrenie prostaty per rektum
 • palpačné vyšetrenie semenníkov
 • ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek
 • laboratórne vyšetrenie moču (základné patologické súčasti moču, močový sediment)
 • laboratórne vyšetrenie krvi (kreatinín, prostatický špecifický antigén – PSA)

Prevencia Plus

 • Union ZP uhrádza svojim poistencom preventívnu urologickú prehliadku každé 2 roky už od veku 40 rokov
 • V indikovaných prípadoch uhrádza Union ZP marker p2 PSA pre výpočet PHI (Index zdravej prostaty)
 • Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých a preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Preventívna gynekologická prehliadka

Ako často ju treba absolvovať?

 • Raz za rok

Kto?

 • Ženy od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva

Kto ju vykonáva?

 • Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Čo je súčasťou vyšetrenia (na čo máte nárok)?

 • Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a jej priebežná aktualizácia, odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy

Od 18 do 40 rokov

 • komplexné gynekologické vyšetrenie
 • vyšetrenie prsníkov pohmatom
 • ultrasonografia transvaginálna, abdominálna
 • ultrasonografia prsníkov (raz za 2 roky)
 • tumor marker Ca 125 (u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu raz za 6 mesiacov od veku 30 rokov, u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu vaječníkov raz za rok vo veku od 35 rokov)
 • odber steru z krčka maternice na cytologické vyšetrenie v rámci skríningu rakoviny krčka maternice
 • Každá žena má k dispozícií dva typy cytologického vyšetrenia: konvenčné alebo tzv. LBC (Liquid Based Cytology) – má teda možnosť vybrať si metódu podľa vlastného uváženia. V prípade voľby metódy LBC dopláca lekárovi pri preventívnej gynekologickej prehliadke za odberovú súpravu s transportným roztokom, v ktorom sa ster odosiela do cytologického laboratória.
 • Skríning rakoviny krčka maternice sa vykonáva u žien vo veku 23* až 64 rokov v nasledovnej periodicite: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne

Nad 40 rokov +

 • RTG mamografické vyšetrenie v dvojročnom intervale v rámci skríningu rakoviny prsníka u žien vo veku 40 – 69 rokov

Prevencia Plus

 • *Union ZP uhrádza svojim poistenkám cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice už od veku 18 rokov v zákonom stanovenej periodicite
 • Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u praktického lekára.
Späť hore